Quyết định số 2207QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Trà Vinh đến năm 2025

2207_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5 
Tin mới