Danh mục thông tin phải công khai

Stt

Nội dung

Đường dẫn

1

Văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết

2

Văn bản chỉ đạo điều hành

Chi tiết

3

Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và PTNT

Chi tiết

4

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách

Chi tiết

5

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến nhân dân

Chi tiết

6

Thông tin quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch

Chi tiết

7

Thông tin về dự án đầu tư

Chi tiết

8

Thông tin đấu thầu

Chi tiết

9

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức và đơn vị trực thuộc

Chi tiết

10

Công khai ngân sách

Chi tiết

11

Thông tin báo cáo thống kê

Chi tiết

12

Thông tin tuyển dụng

Chi tiết

13

Thông tin về chương trình, đề tài khoa học

Chi tiết

14

Thông tin khác phải được công khai theo quy định

Chi tiết


Tin mới