Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 24/7/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

5

7,9

70

28

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

2

7,5

80

28

03

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

9

8,0

120

29

04

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

10

8,0

100

29

05

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

9

7,8

120

29

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

12

8,5

90

29

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

9

7,5

110

27

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

12

7,5

70

29

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

17

7,9

80

28

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

6

7,5

80

28

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

11

7,9

80

29

12

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

10

7,5

120

30

 

Ghi chú:Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

 

 

 

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới