Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 21/5/2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm (mg/l)

Oxy

(mg/l)

Nhiệtđộ nước (oC)

1

Cầu Rạch Gốc - Long Hòa - Châu Thành

5

7,5

90

3,0

28

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

3

7,5

90

4,0

27

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

4

7,5

90

3,0

27

4

Cầu Ô Lắc - Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang

14

7,5

90

4,0

28

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

17

7,5

90

4,0

28

6

Cống Ba Diệp - Thạnh Hòa Sơn - Cầu Ngang

10

7,5

107

3,0

28

7

Cầu Long Toàn - Long Toàn - TX. Duyên Hải

15

7,5

90

4,0

28

8

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

17

7,5

107

3,0

28

9

Cầu Ba Động - Trường Long Hòa - TX. Duyên Hải

21

7,5

125

3,0

27

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

15

7,5

90

3,0

29

11

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

16

8,0

107

3,0

27

12

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

22

8,0

107

3,0

27

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

            Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

1. Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh:                       3,6‰

            2. Cống Đức Mỹ - Càng Long                             1,8‰

            3. Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                            2,7‰

            4. Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                 8,6‰

            5. Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        7,4‰ 

Tin mới