Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 17/5/2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm (mg/l)

Oxy

(mg/l)

Nhiệtđộ nước (oC)

1

Cầu Rạch Gốc - Long Hòa - Châu Thành

6

7,5

90

3,0

28

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

4

7,5

90

4,0

28

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

4

7,5

90

3,0

28

4

Cầu Ô Lắc - Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang

17

7,5

90

4,0

29

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

18

7,5

90

3,0

27

6

Cống Ba Diệp - Thạnh Hòa Sơn - Cầu Ngang

2

7,5

90

3,0

28

7

Cầu Long Toàn - Long Toàn - TX. Duyên Hải

16

7,5

90

4,0

29

8

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

18

7,5

90

3,0

29

9

Cầu Ba Động - Trường Long Hòa - TX. Duyên Hải

17

7,5

107

3,0

27

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

14

7,5

90

3,0

29

11

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

19

8,0

107

3,0

27

12

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

22

8,0

107

3,0

27

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

            Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

1. Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh:                       1,2‰

            2. Cống Đức Mỹ - Càng Long                             0,1‰

            3. Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                            1,3‰

            4. Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                 7,8‰

            5. Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        4,1‰

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tin mới