Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/02/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
05_nq_hdnd_2024.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới