Công văn 1266/SNN-VP ngày 08/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giới thiệu tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới thiệu trong công tác xây dựng VBQPPL, PBGDPL và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

1266_SNN_VP.pdf
Tin khác
Tin mới