Quy định về tiếp công dân

         Ngày 01/10/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân.

         Thông tư này áp dụng đối với: Cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị), người đứng đầu cơ quan, đơn vị và người tiếp công dân; Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến trình bày trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp công dân.

         Theo đó, Thông tư quy định các nội dung chính như: Xác định nhân thân của người khiếu nại, tố cáo, người kiến nghị, phản ánh và tính hợp pháp của người đại diện theo quy định của pháp luật; Tiếp nhận, phân loại, xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (theo Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh); Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc trực tiếp tiếp công dân; Trách nhiệm của Ban tiếp công dân, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giúp người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp công dân và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan.

         Ngoài ra, Thông tư quy định việc từ chối tiếp công dân trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và  khoản 2 Điều 9 Luật Tiếp công dân và phải giải thích cho công dân được biết lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân:

         - Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

         - Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

         Riêng với trường hợp Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp công dân sẽ ra Thông báo từ chối tiếp công dân.

         Ban hành kèm theo Thông tư 04/2021/TT-TTCP là các Biểu mẫu: Mẫu số 01 – Thông báo về việc từ chối tiếp công dân; Mẫu số 02 – Giấy  biên nhận thông tin, tài liệu; Mẫu số 03 – Sổ tiếp công dân.

         Thông tư 04/2021/TT-TTCP có hiệu lực thi hành từ 15/11/2021 và thay thế Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.

 

         Xem chi tiết: 04_2021_TT_TTCP.pdf

 

 Như Phương

 

Như Phương

Tin khác
Tin mới