Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 06/01/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

 

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

3

7,0

90

2,0

27

 

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

4

7,5

72

3,0

28

 

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

2

7,5

72

3,0

27

 

4

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

7

7,5

125

4,0

26

 

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

15

7,5

90

4,0

29

 

6

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

15

8,0

90

3,0

29

 

7

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

19

7,5

90

4,0

29

 

8

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

7

7,0

90

3,0

28

 

9

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

15

7,5

72

3,0

28

 

10

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

20

7,5

107

3,0

27

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh – TX. Duyên Hải

15

8,5

90

2,0

29

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               5 ‰

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   7 ‰

-         Hưng Mỹ - Châu Thành:                                6 ‰

-         Vàm Trà Vinh:                                               2 ‰

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới