Thông tư hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm sinh bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Văn bản hợp nhất Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT và Thônng tư số 22/2023/TT-BNNPTNT)
vbhn_tt06_tda1_lnbv.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới