Thông tư số 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
03_2024_tt_bnnptnt.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới