Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ lĩnh vực bảo vệ thưc vật, thú y thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2003_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới