Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 19/9/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

1

8,0

90

4,0

28

2

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

3

7,5

72

3,0

29

3

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

7

7,5

72

4,0

31

4

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

4

7,5

72

3,0

28

5

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

5

8,5

90

4,0

29

6

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

0

7,0

72

3,0

30

7

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

3

7,0

90

3,0

27

8

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

8

7,5

90

3,0

28

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới