Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 19/5/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

 

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

3

8,0

90

4,0

29

 

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

2

7,5

72

4,0

29

 

3

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

10

7,5

107

4,0

28

 

4

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

13

7,5

72

3,0

28

 

5

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

14

7.5

90

4,0

29

 

6

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

15

8,0

90

3,0

29

 

7

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh – TX. Duyên Hải

15

8,0

90

4,0

31

 

8

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

21

7,5

107

4,0

31

 

9

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

19

8,5

90

3,0

29

 

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

12

7,5

90

3,0

29

 

11

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

24

7,5

107

3,0

28

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               1‰

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        4‰

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   4‰

-         Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh:                         1‰

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới