Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 17/3/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Oxy (mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

6

7,5

90

3,0

28

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

3

7,5

72

4,0

29

3

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang

3

7,5

90

3,0

28

4

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần Cầu Hiệp Mỹ)

17

8,0

125

4,0

30

5

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

22

7,5

90

3,0

29

6

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

22

8,0

90

3,0

29

7

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

19

8,0

90

3,0

28

8

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh – TX. Duyên Hải

15

8,0

90

4,0

28

9

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

16

7,5

72

4,0

28

10

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

20

8,5

90

3,0

29

11

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

20

7,5

90

3,0

30

12

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

26

7,5

107

3,0

27

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                        5‰

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   6‰

-         Vàm Trà Vinh - Tp. Trà Vinh:                         3‰

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               1‰

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới