Hướng dẫn số 01/HDLS-STNMT-SNN&PTNT ngày 02/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
01_hdls_stnmt_snnptnt.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới