Thông báo số 95/TB-SNN ngày 08/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 02 và triển khai kế hoạch tháng 3/2023
95_TB_SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới