Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 27/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 19/10/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
14_KH_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới