No title...

Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

         Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa có Quyết định 1954/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 về việc phê duyệt Danh mục  hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

         Theo Danh mục vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt có 07 hồ, ao không được san lấp để phòng chống ngập úng và bảo vệ nguồn nước, gồm: Trên địa bàn huyện Cầu Ngang có 05 hồ, ao là: Hồ nước ấp Huyền Đức, Ao ấp Tân Lập và Ao ấp Sóc Giụp, xã Long Sơn; Ao ấp Sóc Chùa, xã Thuận Hòa; Ao Bàu Dài, xã Nhị Trường. Trên địa bàn huyện Tiểu Cần có 01 hồ là Hồ thị trấn Tiểu Cần. Trên địa bàn thành phố Trà Vinh có Ao Bà Om

Một góc Ao Bà Om, phường 8, thành phố Trà Vinh

         Để quản lý tốt các hồ, ao không được san lấp, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

         Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức: Công bố Danh mục trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo cho các địa phương, đơn vị có liên quan biết, thực hiện; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

         Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý, duy tu, cải tạo đưa vào sử dụng và bảo vệ hồ, ao không được san lấp trên địa bàn; kiểm tra, giám sát việc bảo vệ hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

         Các Sở, Ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp quản lý, bảo vệ hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh; phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

         Các đơn vị trực tiếp quản lý hồ, ao không được san lấp theo Danh mục được phê duyệt có trách nhiệm xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo vệ hồ, ao không được san lấp và sử dụng đúng mục đích, loại hình chức năng quy định của pháp luật.

         Định kỳ hàng năm các địa phương và đơn vị quản lý trực tiếp hồ, ao không được san lấp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

        Thừa Thịnh

Tin mới