Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản

         Ngày 05/6/2023, Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản (Đề án)  nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ngành thủy sản trong bối cảnh hội nhập quốc tế, góp phần đạt được các mục tiêu của Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tàu khai thác thủy sản

         Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025: Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thủy sản từ trung ương đến địa phương được kiện toàn, tổ chức, sắp xếp phù hợp với quy định của pháp luật liên quan, yêu cầu và nhu cầu quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Kiểm ngư địa phương được thành lập, kiện toàn theo Luật Thủy sản năm 2017 và Đề án tổng thể phát triển lực lượng kiểm ngư đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

         Phấn đấu đến năm 2030: Quản lý nhà nước về thuỷ sản được tổ chức theo các mô hình tiên tiến, phù hợp với nghề cá quy mô lớn, công nghiệp, hiện đại để thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững. Nguồn nhân lực quản lý nhà nước về thủy sản đáp ứng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; 100% công chức quy hoạch lãnh đạo cục, lãnh đạo phòng và tương đương được cử đi đào tạo lý luận chính trị, ngoại ngữ và chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. Công tác luân chuyển, biệt phái công chức quản lý được tăng cường để đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện thực tiễn.

         Để thực hiện đạt được các mục tiêu đề ra, Đề án đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm (1) Hoàn thiện hệ thống thể chế pháp lý - kỹ thuật về thủy sản; (2) Kiện toàn, củng cố cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản tại trung ương và địa phương; (3) Phân cấp quản lý nhà nước về thủy sản; (4) Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước về thủy sản; (5) Áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủy sản và (6) Tăng cường và đổi mới hình thức, phương pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên ngành thủy sản phù hợp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

         Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án trên phạm vi cả nước, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện Đề án bảo đảm hiệu quả. Đồng thời, giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ nội dung Đề án, tổ chức triển khai hiệu quả Đề án này. Tổ chức sắp xếp, kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản tại địa phương.

         Nguồn: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/6/643-ttg.signed.pdf

Sơn Sâm Phone

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới