Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023

         Ngày 18/4/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023. Kế hoạch có 05 mục tiêu chính, đó là: Phát triển chính quyền số trong xây dựng NTM, Phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, Xã hội số trong xây dựng NTM và Phấn đấu xây dựng 01 mô hình xã/ấp NTM thông minh gắn với lĩnh vực nổi trội của địa phương đến năm 2025.

         Kèm theo 05 mục tiêu này là các mục tiêu phấn đấu cụ thể về chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông, chuẩn chỉ tiêu 15.2 của Tiêu chí số 15 và chuẩn chỉ tiêu 9.52, chuẩn chỉ tiêu 9.5 của Tiêu chí số 9 về An ninh trật tự về Hành chính công, chuẩn chỉ tiêu 6.5 của Tiêu chí số 6 về Kinh tế, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số,… trong xây dựng xã, huyện NTM, NTM nâng cao.

Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành.

         Kế hoạch đề ra 06 nội dung thực hiện để đạt các mục tiêu, gồm: Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức về CĐS trong xây dựng NTM, Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về CĐS, Xây dựng chính quyền số trong xây dựng NTM, Thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn, Phát triển xã hội số trong xây dựng NTM và Triển khai thí điểm mô hình CĐS trong xây dựng NTM.

         Kinh phí để thực hiện Kế hoạch được phân bổ từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023 và các nguồn kinh phí khác (Vốn xã hội hóa; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác; vốn huy động hợp pháp khác).

         Trong tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, được giao thực hiện các nhiêm vụ sau:

         - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này.

         - Rà soát, lựa chọn mô hình thí điểm xã/ấp NTM thông minh, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội dung theo quy định.

         - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện tại các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt tình hình kịp thời.

         - Phối hợp với Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tăng cường công tác truyền thông về CĐS trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh trên địa bàn tỉnh.

        - Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ xây dựng NTM các cấp (tỉnh, huyện, xã), người dân và cộng đồng nông thôn; đồng thời tổ chức học tập kinh nghiệm các mô hình CĐS của các tỉnh.

          - Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện Kế hoạch.

          - Theo dõi, giám sát, tổng hợp và định kỳ báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung nếu cần thiết; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

Bánh tét Tứ Quý Hai Lý sản phẩm OCOP 4 sao

 

         Về phía các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Kế hoạch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

         Tham gia thực hiện Kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được đề nghị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thông qua ứng dụng Chương trình CĐS. Đối với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Trà Vinh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh được đề nghị tăng cường vận động, hỗ trợ, tuyên truyền để người dân, cộng đồng chủ động, tích cực tham gia CĐS trong NTM; hướng tới xây dựng NTM thông minh.

Nguyễn Thị Mỹ Hương

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới