Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025

         Nghị quyết được HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X - Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09/12/2022 (Nghị quyết số 54/NQ-HĐND). 

         Mục tiêu chung: Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, chú trọng thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và NTM từ tỉnh đến cơ sở được đồng bộ, gắn với thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM các cấp, trên cơ sở những tiêu chí đã đạt được nhằm tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.

 

Nhà truyền thống huyện Càng Long

         Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu trước năm 2025 tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 100% huyện đạt chuẩn NTM, 20% huyện NTM nâng cao. Trong đó năm 2022, có thêm 03 xã đạt chuẩn NTM; 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải đạt chuẩn NTM. Nâng tổng số toàn tỉnh có 85/85 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100%; 37 xã NTM nâng cao, đạt 43,53%; 8/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đạt 88,88%. Năm 2023, huyện Trà Cú đạt chuẩn NTM. Nâng tổng số toàn tỉnh có 9/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đạt 100% và huyện Cầu Kè đạt chuẩn NTM nâng cao; có 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2024, huyện Tiểu Cần đạt chuẩn NTM nâng cao; có 60% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt được mục tiêu đề ra, Đề án đưa ra 03 nhóm giải pháp thực hiện, gồm: Nhóm giải pháp chung, nhóm giải pháp theo từng nhóm đối tượng xã, huyện và nhóm giải pháp theo từng nhóm tiêu chí. Với từng nhóm giải pháp đều có những giải pháp chi tiết cụ thể.

         Về tổ chức thực hiện, Đề án giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành địa phương. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có 04 nhiệm vụ chính phải thực hiện, đó là: Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do ngành được phân công phụ trách. Ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, cơ cấu lại nông nghiệp, giảm thiểu thiên tai từ nguồn vốn của ngành lồng ghép vào Chương trình MTQG do Sở chủ trì. Xây dựng các dự án ưu tiên về sản phẩm OCOP; các mô hình thí điểm sinh thái nông nghiệp bền vững gắn với phát triển du lịch ở các vùng có điều kiện; mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để thích ứng biến đổi khí hậu. Hỗ trợ, tư vấn việc xây dựng các nhà máy chế biến các sản phẩm chủ lực của tỉnh; vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với quản lý mã vùng.

Đường giao thông nông thôn xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải

         Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh có nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM theo Đề án được duyệt. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM từ tỉnh đến cơ sở; tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai, tham mưu đề xuất với UBND tỉnh những giải pháp để chỉ đạo hỗ trợ các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện Chương trình theo định kỳ; tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình báo cáo Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định.

Thái Huyền Trân

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới