Trà Vinh có thêm 28 sản phẩm OCOP

         Ngày 22/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 1693/QĐ-UBND công nhận kết quả đánh giá, phân hạng OCOP Trà Vinh năm 2022 (lần 1) cho 28 sản phẩm của 25 chủ thể. Như vậy, từ năm 2019 đến nay, Trà Vinh đã có 104 sản phẩm OCOP, bao gồm 04 sản phẩm tái công nhận lần  này.

         Trong 28 sản phẩm có 07 sản phẩm đạt hạng 04 sao và 21 sản phẩm đạt hạng 03 sao. Về 25 chủ thể, 13chủ thể là hộ kinh doanh, 05 công ty, 05 hợp tác xã, 01 tổ hợp tác và 01doanh nghiệp. Các sản phẩm đạt OCOP được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận có thời hạn 03 năm (36 tháng) kể từ ngày ký; được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao in, dán trên bao bì sản phẩm theo quy định hiện hành.

         Huyện Châu Thành và huyện Cầu Kè có sản phẩm đạt OCOP nhiều nhất, mỗi huyện 06 sản phẩm. Tiếp đến là huyện Càng Long và thị xã Duyên Hải mỗi địa phương 04 sản phẩm. Huyện Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh mỗi địa phương 03 sản phẩm. Huyện Trà Cú và huyện Duyên Hải mỗi địa phương 01 sản phẩm. Riêng huyện Cầu Ngang không có sản phẩm OCOP lần này.

         Trước đó, ngày 17/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 1673/QĐ-UBND phê duyệt kết quả chấm điểm sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2022, sản phẩm Đường Hoa Dừa của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm (ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) là sản phẩm tiềm năng 05 sao. Như vậy, tỉnh đã có 06 sản phẩm tiềm năng 05 saovàCông ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm có 02 sản phẩm.

Sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao Đường Hoa Dừa
 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm
 (Nguồn ảnh: Internet)

         Về tổ chức, thực hiện các quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh) phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố công bố và trao Giấy chứng sản phẩm được công nhận phân hạng OCOP lần này. Hướng dẫn chủ thể in, sử dụng nhãn hiệu OCOP theo quy định hiện hành; kiểm tra đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm. Hướng dẫn các chủ thể đăng lý đánh giá, phân hạng sản phẩm theo kế hoạch và Chương trình OCOP; tổ chức nâng cấp, hoàn thiện nâng cấp sao.

         Đối với sản phẩm tiềm năng 05 sao, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh) hướng dẫn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm hoàn thiện hồ sơ sản phẩm theo quy định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng cấp Trung ương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quốc gia năm 2022 (lần 1).

         Danh sách cụ thể của 28 sản phẩm OCOP và 25 chủ thể, các quyết định được đăng trên website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh, địa chỉ: https://snnptnt.travinh.gov.vn/

 

Thừa Thịnh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới