Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

         Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 27/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 29/7/2022 quán triệt, triển khai thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhằm triển khai sâu rộng trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết là tiền đề quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

         Trong 02 ngày 16 và 23/08/2022, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trực tiếp triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cùng dự hội nghị có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, cùng 441 đảng viên tham dự.

Quang cảnh hội nghị

         Tham dự hội nghị, tất cả đảng viên được Báo cáo viên giới thiệu các nội dung cơ bản 04 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối
triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 

            Thông qua Hội nghị, nhằm giúp cấp ủy, đảng viên của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc xây dựng Chương trình hành động, Nghị quyết, Kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; đồng thời tuyên truyền Nghị quyết sâu rộng đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

            Sau Hội nghị học tập, quán triệt, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở viết bài thu hoạch cá nhân theo quy định, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tin, bài: Ngọc Hân

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới